Loading...
 

Schoolwerkplan

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Document waarin scholen hun pedagogisch project beschrijven. Daarnaast bevat het schoolwerkplan een variabel deel dat bestaat uit een werkplanning voor een zekere tijdsperiode waarbij bepaalde prioriteiten worden vooropgesteld als iets 'waaraan moet gewerkt worden'.Basisscholen zijn bij decreet verplicht om een schoolwerkplan op te stellen. In het secundair onderwijs is dit aanbevolen maar niet verplicht.

http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/307/schoolwerkplan/ (11/5/2012)


Het schoolwerkplan behandelt alle aspecten die belangrijk zijn om de visie van de school te integreren in de praktijk, in de organisatie van de school, de opdeling van de leerlingen, de manier van beoordelen en rapporteren, de nascholing en het schoolreglement. Verder is het ook een planningsdocument dat omschrijft wat men op een school met de leerlingen wil bereiken. Het bestaat dus uit een prioriteitenplan van haalbare, zichtbare en evalueerbare initiatieven. Het is een leidraad voor het hele schoolteam en het biedt een kader voor contacten en afspraken met ouders en met externe instanties, zoals de pedagogische begeleidingsdienst. Een goed schoolwerkplan is geen statisch document, maar evolueert voortdurend. Het kan dan ook gebruikt worden als een evaluatie-instrument waardoor het nog dynamischer wordt, zo is het een echt werkinstrument om het continue verbeteringsproces te sturen.
Scholen kunnen door pedagogische begeleidingsdiensten begeleid worden bij het opstellen van het schoolwerkplan. Per onderwijsnet staat er pedagogische dienst ter beschikking.
Het schoolwerkplan is enkel bij decreet verplicht in het basisonderwijs en niet in het secundair onderwijs. In 1997 werd er in het decreet basisonderwijs vastgelegd dat ieder schoolbestuur voor elk van zijn scholen een schoolwerkplan moet maken. Het omvat minstens volgende elementen:

  • de omschrijving van het pedagogisch project: het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor school wordt vastgelegd.
  • de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen
  • de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt gerapporteerd.
  • de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of voor leerlingen die belemmeringen ondervinden bij het leren, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen voor gewoon of buitgewoon onderwijs.
  • de wijze waarop de school haar zorgbeleid voert.

Sauvillers H. et. al. (2012). Schoolwerkplan. Onuitgegeven document in opdracht van de werkcolleges Onderwijsgemeeschap van 3 BAKO. Vorselaar: KHK.
Primaire bronnen:

  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Decreet basisonderwijs 25/02/1997. Hoofdstuk III. Structuur van het basisonderwijs, Afdeling 3. Leerplan, handelingsplan en schoolwerkplan. Art. 47.
  • Van Gillis, B. (2001) Planmatig werken in de school. Leuven: Appeldoorn.
  • Van petegem, P. & Imbrecht, I. (2011). Wegwijs in het Vlaamse onderwijs. Mechelen: Wolters- plantyn.
  • Verhoeven, J. & Elchardus, M. (2000). Onderwijs een decennium Vlaamse autonomie. Uitgeverij Pelckmans.

 

Illustratie

«Het schoolwerkplan is voor mij geen pak papier, maar de kapstok waar je ideeën aan ophangt en tegelijkertijd de spiegel die je de teamleden voorhoudt. Zo zijn ze zich bewust van wat ze doen. Voor buitenstaanders is het een gat in de schutting waardoor ze een beeld krijgen van de school in opbouw», getuigt een leraar op een diocesane studiedag in Hasselt.
http://www.klasse.be/archief/het-dak-komt-laatst/ (3/7/2012)

De scholen krijgen alsmaar meer autonomie. «Deze evolutie biedt ongetwijfeld grote voordelen», schrijft André De Gieter in Het Schoolwerkplan, een brochure van de pedagogische begeleidingsdienst secundair onderwijs van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). «Maar een school zonder centrale richtlijnen en de nodige kwaliteitszorg, die niet efficiënt omgaat met haar autonomie, riskeert tot stilstand te komen. Daarom is er behoefte aan een schoolwerkplan als hulpmiddel. Dat brengt scholen ertoe om orde te brengen in hun eigen pedagogisch beleid en er een op lange termijn uit te stippelen. Ze kunnen met dit hulpmiddel ook de overheid informeren over hun eigen beleid. Door de maatschappelijke bevraging van het onderwijs is de opdracht van de leraar bijzonder complex. Daarom heeft de school er belang bij haar actieterrein te omlijnen. Vakoverschrijdend overleg, waarin het maatschappelijk profiel van de school wordt beschreven, kan de kern van een schoolwerkplan vormen. Pragmatici ten slotte hebben een eenvoudig doel voor ogen: een schoolwerkplan ontwikkelen is een voorbereiding op de schooldoorlichting. In plaats van te wachten op een vraag van de onderwijsinspectie, ordenen ze permanent alle informatie over de school.»
http://www.klasse.be/archief/het-dak-komt-laatst/ (3/7/2012)

Verwante begrippen

pedagogisch project, leerplan

Beeld

Artikel in Klasse over het schoolwerkplan: http://www.klasse.be/archief/het-dak-komt-laatst/ (3/7/2012)

Opmerkingen

Fr/Eng

 

Search For a Wiki Page