Loading...
 

LOP

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Een effectief gelijke onderwijskansenbeleid in het onderwijs berust voor een groot deel op een lokale dynamiek. Om hieraan tegemoet te komen traden er vanaf 1 september 2002 69 lokale overlegplatforms (LOP's) in werking, verspreid over heel Vlaanderen. Ze kregen elk een welbepaald werkingsgebied van een aantal gemeenten of een regio toegewezen. Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en LOP’s voor het secundair onderwijs.
Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen.
Tegelijkertijd tracht het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.
http://www.coc.be/files/publications/.28/gokdecreet_lop.pdf (10/5/2012)

Lokale overlegplatforms brengen lokale partners samen die via overleg de gelijke onderwijskansen van de jongeren in hun werkingsgebied mee kunnen helpen realiseren. De deelnemers aan de LOP’s zijn vastgelegd in het GOK-decreet2. Grosso modo kunnen we twee groepen onderscheiden:

  • Tot de onderwijsverstrekkers rekenen we de besturen en directies van scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs gelegen in het werkingsgebied van het LOP, evenals de besturen en directies van de CLB’s die deze scholen begeleiden. Daarnaast participeren aan het overleg ook de besturen en directies van scholen buitengewoon onderwijs buiten het werkingsgebied waarmee frequente leerlingenstromen bestaan. Besturen van scholen en CLB’s kunnen zich echter laten vertegenwoordigen door een directie van een school of CLB van het eigen bestuur;
  • Tot de stakeholders rekenen we de organisaties die een belang hebben bij gelijke kansen in het onderwijs en bij het werkterrein of de opdrachten van een LOP. De meesten onder hen willen ook meewerken aan en invloed uitoefenen op een structurele verbetering van de onderwijskansen en talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Het GOK-decreet voorziet dat aan het LOP ook vertegenwoordigers participeren van onderwijsvakbonden, ouderverenigingen, leerlingenraden (alleen in LOP’s voor het secundair onderwijs), organisaties van etnisch-culturele minderheden, verenigingen waar armen het woord nemen, de integratiesector en de onthaalbureaus. Die vertegenwoordigers worden aangeduid door de koepelorganisaties of centrale organisaties waarbij ze zijn aangesloten. Hun maximale aantallen zijn decretaal vastgelegd. Daarnaast is ook een vertegenwoordiging voorzien van het onderwijsopbouwwerk en van lokale socio-culturele of socio-economische partnerorganisaties (maximaal tien) die door het LOP kunnen worden gecoöpteerd en slotte is ook één vertegenwoordiging voorzien per gemeentebestuur van gemeenten die behoren tot het werkingsgebied van een LOP. Die vertegenwoordiger treedt niet op in de hoedanigheid van inrichtende macht van onderwijs maar moet het LOP adviseren over gemeentelijke aangelegenheden die een nauwe band vertonen met de bevoegdheden van het LOP.

De deelname van de onderwijspartners aan het LOP is verplicht: het is een financieringsvoorwaarde voor het gemeenschapsonderwijs en een subsidiëringsvoorwaarde voor het gesubsidieerd officieel en vrij onderwijs. Voor de stakeholders voorziet de regelgeving geen verplichte deelname aan het LOP, maar kunnen vertegenwoordigers zich vrijwillig aanmelden aan het LOP.
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/lop/AgODi_LOPs_Jaarrapport_2009-2010.pdf (10/5/2012)

Illustratie

Sinds de invoering van het GOK-decreet in 2002 zetten de lokale overlegplatforms zich in voor de gelijke kansen van alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Het LOP zorgt voor ondersteuning, bemiddeling, analyse en advies op alle onderwijsniveaus. Zo tracht het voor gelijke kansen te zorgen en uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan. Het LOP beperkt zich echter niet tot die decretaal vastgelegde taken. Veel LOP’s zijn inmiddels geëvolueerd van een zuiver decretaal gebonden uitvoeringsorgaan naar een lokale overlegstructuur waarin ook lokale partners en organisaties inspraak hebben. Zo ontstaat er een betere regionale samenwerking en meer begrip voor elkaar. Naast de algemene vergadering en het verplichte dagelijks bestuur, tellen de meeste LOP’s ook nog andere deelorganen zoals de bemiddelingscel en de werkgroep omgevingsanalyse. Daardoor kunnen problemen zo efficiënt mogelijk en samen met de lokale actoren aangepakt worden.
http://www.ond.vlaanderen.be/gok/lop/files/praktijkvoorbeelden_LOP.pdf (10/5/2012)

Verwante begrippen

brede school, ouderparticipatie, diversiteit, gelijke onderwijskansen

Beeld

LOP  
http://www.editiepajot.com/regios/7/articles/5584 (19/06/2012)

Website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming: http://www.ond.vlaanderen.be/gok/lop/

Gezamenlijke website van de LOP’s: www.lop.be

Praktijkvoorbeelden LOP: http://www.ond.vlaanderen.be/gok/lop/files/praktijkvoorbeelden_LOP.pdf (10/5/2012)

Jaarrapport LOP's 2009-2010: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/pdf/lop/AgODi_LOPs_Jaarrapport_2009-2010.pdf (10/5/2012)

Search For a Wiki Page