Loading...
 

Kansengelijkheid

Aangemaakt door

Marleen Ost (KHBO)

Definitie

Ook: gelijke onderwijskansen

Al vele jaren spoort de Vlaamse overheid scholen aan om zich in te zetten voor gelijke onderwijskansen voor alle jongeren. Extra middelen, begeleiding en ondersteuning zorgden ervoor dat projecten voor bijzondere noden, zigeuners, trekkende bevolking, onderwijsvoorrang, zorgverbreding,… tijdelijk aan deze problemen een oplossing trachtten te bieden.

Vanaf 1 september 2002 opteerde de toenmalige minister van Onderwijs en Vorming ervoor om al deze initiatieven in één permanente regeling vast te leggen. Met het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) wil zij voor alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie vormen hiervoor de grootste gevaren. Het GOK-decreet wapent dan ook de leerlingen, ouders, scholen en CLB's om hieraan het hoofd te bieden.
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/GOK.htm (25 juni 2012)

Illustratie


Gelijke onderwijskansendecreet-I (fase 1, 1 september 2002): tijdelijke projecten OVB en ZVB worden in één geïntegreerd ondersteuningsaanbod samengebracht, (extra) GOK-uren genoemd.
Doelgroep: achterstand door sociale, culturele en economische omstandigheden = ‘kansarme’ leerlingen (autochtone én allochtone lln.); ook alle andere leerlingen profiteren van deze zorg.
Voorwaarden voor het verkrijgen van GOK-uren (gelijke onderwijskansenindicatoren) zijn:

  • De leerling is thuisloos
  • De ouders behoren tot de trekkende bevolking
  • Het gezin leeft van een vervangingsinkomen
  • De moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs
  • De thuistaal is niet het Nederlands (in combinatie met de andere indicatoren)


Scholen met minstens 10 % leerlingen die aan deze gelijke kansenindicatoren voldoen, komen in aanmerking voor GOK-uren. De school stelt dan een GOK-plan op dat kan bestaan uit: preventie en remediëring, taalvaardigheidsonderwijs, intercultureel onderwijs, socio-emotionele ontwikkeling, leerlingen- en ouderparticipatie en doorstroming + oriëntering.

Vanhoutte, T. e.a. (2012). Module zorg op school- en klasniveau. Leuven: Acco.

Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) zag het levenslicht in september 2002. Dit geïntegreerd ondersteuningaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Dit decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

http://www.ond.vlaanderen.be/gok/ (25 juni 2012)

Verwante begrippen

remediëring, preventie, zorgbreedte, zorgverbreding

Search For a Wiki Page