Loading...
 

Muzisch

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Sinds een tiental jaren is de term ‘muzische vorming’ geïntroduceerd in het kleuter- en lager onderwijs. Hiermee wordt de gemeenschappelijke ziel en basis van de kunstzinnige domeinen beeld, beweging, muziek, drama en media benadrukt. Deze kunstzinnige domeinen geven ons allen immers de mogelijkheid om iets uit te drukken van eigen beleving, gedachten en gevoelens. Elk met hun eigen specifieke technieken, taal en vormen.
De term muzische vorming bevat het rijke woord MUZISCH. Dit woord verwijst naar de muzen, de Griekse godinnen van kunst en wetenschap. Een dergelijk muze stond borg voor inspiratie, schoonheid en creativiteit. Alle kunstvormen werden aan de muzen toegeschreven: theater, beeldende kunst, muziek, dans, poëzie.
De muzen inspireren ons om anders te kijken naar onszelf en de wereld, om er vervolgens onze eigen visie op te geven. Een visie die niet juist of fout is, maar onze eigen expressieve visie.
Muzen -> Inspiratie/Impressie -> Expressie
Muzisch bezig zijn heeft dus altijd een stukje "kunst" in zich. Maar "kunst" is een beladen woord. Misschien doet het je denken aan zonderlinge kunstenaars, moeilijke technieken, talent, grootse ideeën,...
Muzische vorming is...

  • gebruik maken van de taal van kunst om iets van mijn gedachten, gevoelens uit te drukken (inhoud)
  • leren over de taal van de kunsten(de vormen, materialen, stijlen...)
  • ruimte scheppen voor eigen creativiteit en verbeelding
  • de ganse dag aanwezig in de kleuterklas

deze doelen op twee manieren bereiken:

  • Receptieve/Reflectieve manier: ik kijk, denk en praat met de kleuters
  • Actieve/Productieve manier: ik zing, dans, speel en maak met de kleuters

De bouwstenen voor muzische vorming:
Het muzisch werken rust op een aantal bouwstenen die essentieel zijn wil je in de kleuterklas een muzisch klimaat laten groeien waarin kleuters kunnen uitgroeien tot muzische mensen:

  • Een muzische grondhouding
  • De muzische domeinen: beeld, beweging, muziek, drama en media
  • Creativiteit
  • Een bewust hanteren van proces- en productgericht werken

Als je twijfelt of je activiteit muzisch is, kan je steeds teruggrijpen naar deze bouwstenen om te kijken waar je nog kan bijsturen.

Illustratie

Vanuit de eindtermen voor het basisonderwijs worden 5 domeinen onderschreven die nood-zakelijk zijn om aan ‘totale’ muzische vorming te doen: muziek – dans – beeldende kunst – drama en nieuwe media.
http://www.muzischemens.be/De_muzische_mens.html (21/6/2012)

Verwante begrippen

creativiteit, fantasie, probleemoplossend denken, verbeelding

Beeld

Muzische  

Project muzische vorming in de lerarenopleiding: http://www.muzischevorming.be/index.htm

Visietekst muzische vorming in het katholiek onderwijs: http://ond.vsko.be/pls/portal/docs/PAGE/AD008VOT/M_WEB/ITEMS/VISIETEKST%20DEFINITIEVE%20EINDVERSIE%20APRIL%202008.PDF

Site voor de muzische mens: http://www.muzischemens.be/Welkom_bij_de_muzische_mens.html

Search For a Wiki Page