Loading...
 

Diversiteit

Aangemaakt door

Ine Callebaut

Definitie

Diversiteit zouden wij hier als volgt willen definiëren: alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen mensen die in onze maatschappij samenleven, op het vlak van gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, leeftijd, etniciteit,…

http://www.ond.vlaanderen.be/diversiteit/visie/

Illustraties

We leven in een maatschappij waarin vele mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden samenleven. Deze culturele diversiteit tref je ook aan binnen de schoolmuren: in de meeste klassen vind je kinderen van verschillende nationaliteiten of culturen terug. Omgaan met deze diversiteit is niet vanzelfsprekend. Dit blijkt o.a. uit het feit dat allochtone kinderen en jongeren veel vaker dan autochtone leeftijdsgenoten een problematische schoolloopbaan hebben: meer zittenblijven, doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs, vroegtijdig en ongekwalificeerd school verlaten, …
Omdat elk kind - ongeacht zijn afkomst - maximale kansen verdient, is bovenstaande vaststelling onaanvaardbaar. Als leerkracht ben je een onmisbare schakel in het tot stand brengen van verandering hierin. Gevoelig zijn voor de noden van kinderen met een andere etnisch-culturele achtergrond en hierop inspelen tijdens het onderwijsleerproces vormt een grote maar tevens noodzakelijke uitdaging!
Merckx, A. e.a. (2012). Entercultureel. Digitale cursus 3 HAO BAKO. (website entercultureel.khm.be)

In onze multiculturele maatschappij is het echter ook belangrijk kleuters te laten kennismaken met andere voedingsgewoonten en gebruiken. Dit belet niet dat we ook bij de keuze van Marokkaanse, Turkse, Indische, … gerechten ook zoveel mogelijk kiezen voor het gebruik van basisproducten of rechtstreeks afgeleiden van deze producten.
Zulke gerechten kunnen een plaats krijgen binnen een specifiek BC (bijv “Op reis naar Afrika”), maar dienen ook geïntegreerd te worden in andere BC’s.
Bij een waarneming van broodsoorten (BC de bakker) zou Turks brood niet mogen ontbreken.
Hou er rekening mee dat bepaalde kinderen uit jouw klas mogelijks een of ander ingrediënt omwille van godsdienstige redenen niet mogen eten. Op stage bevraag je dit best op voorhand bij je mentor.
Coessens, M. (2012). Wereldoriëntatie 4. Vakdidactiek. Onuitgegeven cursus 2 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Mensen kunnen ten opzichte van mekaar verschillen op het vlak van leeftijd, sekse, geloofsovertuiging, fysieke toestand, etnische afkomst, politieke overtuiging, socio-economische positie, vrijetijdsbesteding (interessegebieden), samenstelling van het gezin en dergelijke meer.
Twee mensen die onderling verschil ervaren in hun toegemeten maatschappelijke sekserollen, kunnen dezelfde geloofsovertuiging hebben, … Op het vlak van geloofsovertuiging behoren ze tot eenzelfde groep ten opzichte van weer andere mensen.
Smets, L. (2008). Cursus Leren en ontwikkelen II. Onuitgegeven cursus 2 BAKO. Heverlee: KHLeuven.

Verwante begrippen

multiculturaliteit, intercultureel onderwijs, mondiale vorming

http://entercultureel.khm.be
http://www.ond.vlaanderen.be/diversiteit/
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be

Frans/Engels

Diversité/diversity

Search For a Wiki Page