Loading...
 

Handelingsplan

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

De term “handelingsplan” wordt voor het basisonderwijs omschreven in het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en voor het buitengewoon onderwijs in het Decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van 18 januari 2002 .
De omschrijving van de term handelingsplan verschilt lichtjes voor de respectieve onderwijsniveaus. Niettemin gelden dezelfde principes.

Het decreet basisonderwijs luidt als volgt:


Met inachtneming van de door de regering opgelegde (of gelijkwaardig verklaarde) ontwikkelingsdoelen wordt in het buitengewoon onderwijs voor één of meer leerlingen samen op basis van zijn (hun) opvoedings- en onderwijsbehoeften, een handelingsplan opgemaakt. Dit plan bevat voor een bepaalde periode de pedagogisch-didactische planning voor bedoelde leerling(en) en legt onder meer de keuze aan ontwikkelingsdoelen vast, die de klassenraad in opdracht van het schoolbestuur voor hem (hen) wil nastreven.
Het handelingsplan geeft in voorkomend geval weer hoe het multidisciplinair teamwerk wordt gepland en hoe de sociale, psychologische, orthopedagogische, medische en paramedische hulpverlening in het opvoedings- en onderwijsaanbod wordt geïntegreerd.
Bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs of van andere types van het buitengewoon basisonderwijs kunnen door een beslissing van de klassenraad in een handelingsplan worden opgenomen.
Het handelingsplan wordt opgemaakt door de klassenraad, in samenspraak met het CLB en indien mogelijk met de ouders.

Het Decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van 18 januari 2002 luidt als volgt:


Met inachtneming van de ontwikkelingsdoelen wordt in het buitengewoon onderwijs voor één of meer leerlingen samen op basis van zijn (hun) opvoedings- en onderwijsbehoeften, een handelingsplan opgemaakt. Dit plan bevat voor een bepaalde periode de pedagogisch-didactische planning voor bedoelde leerling(en) en legt onder meer de keuze aan ontwikkelingsdoelen vast, die de klassenraad in opdracht van de inrichtende macht voor hem (hen) wil nastreven.
Het handelingsplan geeft in voorkomend geval weer hoe het multidisciplinair teamwerk wordt gepland en hoe de sociale, psychologische, orthopedagogische, medische en paramedische hulpverlening in het opvoedings- en onderwijsaanbod wordt geïntegreerd.
In voorkomend geval kunnen bepaalde eindtermen, ontwikkelingsdoelen, of specifieke eindtermen van het gewoon secundair onderwijs, van andere types van het buitengewoon secundair onderwijs of van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs door een beslissing van de klassenraad in een handelingsplan worden opgenomen.
Het handelingsplan wordt opgemaakt door de klassenraad, in samenspraak met het centrum voor leerlingenbegeleiding en indien mogelijk met diegene die het ouderlijk gezag over de betrokken leerling uitoefent.
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoon-onderwijs/handelingsplan/webinfo_handplan_2007_09.pdf (25 juni 2012)

Illustratie

Een mogelijke manier om de planmatige aanpak op school efficiënt te organiseren is het werken met een handelingsplan. Dat beschrijft de concrete aanpak en de interventies in de klas en op school voor een bepaalde leerling, zoals afgesproken in de adviesfase. Elke school kan zelf beslissen in hoeverre ze hiermee wenst te werken. In elk geval zal de planmatige aanpak op één of andere manier moeten worden geregistreerd om overzicht te houden en resultaten te kunnen vaststellen.

Een doelgericht en efficiënt handelingsplan bevat wenselijk de volgende onderdelen:
1. Beginsituatie
2. Doelstellingen
3. Inhoud en organisatie
4. Termijn
5. Evaluatie
http://www.prodiagnostiek.be/downloads/welkom_hulpmiddelen_werken%20met%20een%20handelingsplan.pdf (25 juni 2012)

Verwante begrippen

ontwikkelingsstoornis

Search For a Wiki Page