Loading...
 

Zorgverbreding

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Zorgverbreding: de wijze waarop een school actief door haar zorgbrede aanpak haar huidige zorgbreedte vergroot.
Vanhoutte, T. e.a. (2012). Module zorg op school- en klasniveau. Leuven: Acco.

Zorgverbreding: een antwoord zoeken op specifieke zorgvragen van kleuters.
Sommige kinderen ontwikkelen opvallend anders dan we verwachten. Ze roepen daardoor heel specifieke zorgvragen op. Sommige kleuters zijn bijvoorbeeld opvallend snel, traag, teruggetrokken, gevoelig, angstig of faalangstig. Als we dat bij kleuters opmerken, verbreden we onze zorg om tegemoet te komen aan hun specifieke zorgvragen. We hopen zo te kunnen vermijden dat kinderen ontwikkelingsbedreigd raken.
VVKBaO (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Illustratie

Twee aspecten van zorgverbreding die wij in de opleiding meenemen:
Het lampschema
Niet : welke kinderen staan hoever achter ?
Wel : zijn alle kinderen voldoende in ontwikkeling ? (Alle kinderen in de focus)
Is elk kind voldoende “breed” in ontwikkeling ? (Is de focus voldoende breed ?)
ZORGVERBREDING : ALLE KINDEREN + ALLE ONTWIKKELINGSGEBIEDEN
Vanhoutte, T. e.a. (2012). Module zorg op school- en klasniveau. Leuven: Acco.

Vanuit onze evangelische voorkeur voor de zwaksten, verbreden we onze zorg voor kleuters wiens ontwikkeling 'anders' verloopt dan we verwachtten. We denken hierbij aan:
- kleuters met een ontwikkelingsachterstand op één of meerdere ontwikkelingsdomeinen of -aspecten, bijvoorbeeld op het vlak van ruimtestructurering, taal of zelfsturing;
- zwakbegaafde of hoogbegaafde kleuters;
- kleuters met een andere thuistaal;
- kleuters met sociaal-emotionele problemen zoals teruggetrokken kleuters, gevoelige, angstige, verlegen of faalangstige kleuters,...;
- andersgelovige kleuters;
- kleuters uit een kansarm milieu;
- kleuters van allochtone ouders;
- zieke of langdurig zieke kleuters;
- kleuters met een mentale of fysieke handicap;
- slechtziende of slechthorende kleuters;
- kleuters met leermoeilijkheden;
- overactieve kleuters;
- zwaarlijvige kleuters;
- GON-kleuters (Geïntegreerd Onderwijs);
- kleuters die door de bijzondere jeugdzorg zijn geplaatst;
- kleuters die in een opvangcentrum verblijven;
- kleuters die in revalidatie geholpen worden,...
VVKBaO (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Verwante begrippen

zorgbreedte, preventie, kansengelijkheid, remediëring

astridcornelis Aug 20,2012

 

http://www.klasse.be/tvklasse/12743-Op-de-hielen-van-de-zorgcordinator

Comment 2: ter info : definitie taaluniversum

astridcornelis Aug 20, 2012


http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/416/

zorgverbreding

Globale aanpak waarbij overheid, scholen en leerkrachten de leerkansen van alle leerlingen proberen te maximaliseren. Zij doen dit door rekening te houden met de specifieke eigenschappen van die leerlingen en vanuit een zo breed mogelijke kennis van de leefwereld en de sociale, economische en culturele condities waaronder de leerlingen opgroeien.

Concreet uit zorgverbreding zich in het organiseren van leerlingvolgsystemen, het differentiëren van het leerproces, taalvaardigheidsonderwijs voor allochtone leerlingen, het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij het schoolse gebeuren, het nemen van maatregelen om ontwikkelings- en leerachterstand te voorkomen en te remediëren, door intercultureel en geïntegreerd onderwijs, enz.

Scholen die zorgverbreding correct en effectief toepassen noemt ook wel 'zorgbrede scholen'. Zorgbreed is dan de mate waarin een school haar onderwijs, in aanpak en inhoud, organiseert zodat elke jongere de kans krijgt zich zo goed mogelijk, zonder moeilijkheden en evenwichtig te ontplooien.

Search For a Wiki Page