Loading...
 

Pedagogisch project

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Het pedagogisch project van een school is de levensbeschouwelijke of filosofische basis van waaruit het onderwijs wordt gegeven. Elke school mag zelf zijn pedagogisch project kiezen aangezien vrijheid van onderwijs betekent ook pedagogische vrijheid. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft het recht om onderwijs te organiseren en daarvoor instellingen op te richten. Wel moet er voldaan worden aan de wettelijke en de statutaire normen die betrekking hebben op de organisatie van het onderwijs als scholen gesubsidieerd willen worden.
De criteria die in acht genomen moeten worden:
- opzetten van een structuur zoals vastgelegd door een wet of decreet;
- beantwoorden aan een programma dat in overeenstemming is met de wettelijke vereisten of dat is goedgekeurd door de minister;
- zich onderwerpen aan overheidscontrole en –inspectie;
- georganiseerd worden door een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt;
- voldoen aan de normen i.v.m. leerlingen -/studentenaantallen zoals bij decreet bepaald;
- gehuisvest zijn in panden die beantwoorden aan de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften;
- beschikken over voldoende onderwijs- en algemeen schoolmateriaal om aan de pedagogische vereisten te voldoen;
- personeel tewerkstellen dat op geen enkele manier een gezondheidsrisico voor de leerlingen inhoudt;
- aanvaarden van het schoolvakantiesysteem zoals bij wet bepaald;
- organiseren van participatiestructuren zoals bij wet bepaald.
De verschillende onderwijsnetten en de scholen zijn in grote mate autonoom wat betreft de keuze van onderwijsmethoden en het pedagogisch project. Elke inrichtende macht definieert zelf zijn pedagogisch project of opdrachtverklaring.
Sauvillers H. et. al. (2012). Schoolwerkplan. Onuitgegeven document in opdracht van de werkcolleges Onderwijsgemeeschap van 3 BAKO. Vorselaar: KHK.
Primaire bronnen:

  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Decreet basisonderwijs 25/02/1997. Hoofdstuk III. Structuur van het basisonderwijs, Afdeling 3. Leerplan, handelingsplan en schoolwerkplan. Art. 47.
  • Van Gillis, B. (2001). Planmatig werken in de school. Leuven: Appeldoorn.
  • Van petegem, P. & Imbrecht, I. (2011). Wegwijs in het Vlaamse onderwijs. Mechelen: Wolters- plantyn.
  • Verhoeven, J. & Elchardus, M. (2000). Onderwijs een decennium Vlaamse autonomie. Uitgeverij Pelckmans.

Illustratie

Elke basisschool moet een opvoedingsvisie formuleren in de vorm van een pedagogisch project. Dat is verplicht bij decreet.
Geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school is vastgelegd. In feite behandelt het alle aspecten die belangrijk zijn om de visie van de school op onderwijs te implementeren, zoals de organisatie van de school, de opdeling van de leerlingen, de manier van beoordelen en rapporteren, nascholing, het schoolreglement, enz. Eventueel worden ook voorzieningen voor leerlingen met een handicap of met leermoeilijkheden gedefinieerd en andere dingen zoals de vorm van samenwerking met andere scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs.
Het pedagogisch project van een school wordt in het schoolwerkplan beschreven.
http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/307/schoolwerkplan/ (11/5/2012)

Verwante begrippen

schoolwerkplan, leerplan

Pedagogische project Gemeenschapsonderwijs:
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/VIPFlash/PPGO/Documents/PPGO.pdf
Opdrachtsverklaring Katholiek Onderwijs:
http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=654,61609&_dad=portal&_schema=portal&p_portal_id=1&p_folder_id=61609
Pedagogisch project OVSG:
http://www.ovsg.be/content/Pedagogische_begeleiding/Uitgangspunten.html

Search For a Wiki Page