Loading...
 

Ouderparticipatie

Aangemaakt

Astrid Cornelis (KHK)
Aangevuld door Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

Ouderparticipatie is op te vatten als actieve deelname van ouders aan activiteiten op school. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (zoals het leveren van hand- en spandiensten) en geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (zitting hebben in ouderraad, medezeggenschapsraad of schoolbestuur). Andere aspecten betreffen betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de opvoeding, communicatie/dialoog en samenwerking met de omringende gemeenschap (burgerzin).
Onderwijsraad Nederland (2010). Advies Ouders als partners, uitgebracht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. : http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/571/documenten/ouders-als-partners.pdf(9/5/2012)

Illustratie

Vanuit de literatuur en het onderzoek in de Turnhoutse scholen blijkt dat ouderparticipatie een belangrijke hefboom is om kleuterparticipatie te bevorderen. We hebben dan ook gezocht naar goede praktijkvoorbeelden op dit terrein. Het is belangrijk dat we met ouders als partners op een constructieve manier samenwerken. Hiervoor moeten we de positieve krachten die er ook binnen de maatschappelijk kwetsbare gezinnen aanwezig zijn naar waarde schatten. Erkenning is voor die mensen van groot belang. Er moet een vertrouwensrelatie opgebouwd worden vanuit het wederzijdse besef dat we samen het kind willen verder helpen. Die vertrouwensrelatie kan op veel verschillende manieren worden opgebouwd. …
Brosens S. et al. (2008). Kleuterparticipatie = ouderparticipatie, goede praktijkvoorbeelden.
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=kleuterparticipatie%20ouderparticipatie&source=web&cd=3&ved=0CFUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fold.turnhout.be%2Fdoc_dwl.php%3Fid%3D6698&ei=tMqvT5XmKoXU8QOHotXICQ&usg=AFQjCNEWiitMdQkPl-zOh-1jbFZ6hxXRfQ (13/05/2012)

Waarom ouderparticipatie?
Wat kunnen ouders aan de school bieden?

  • De inbreng van de know-how van ouders (computerdeskundige, loodgieter, personeelsmanager, verteller, kunstenaar) kan de school extra-leven inblazen.
  • Ouders zijn externen. Ze hebben een andere kijk op de school. Ze zien wat leerkrachten en directies niet meer zien, ze zijn een spiegel.
  • Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kind. Hun bekwaamheid kan de leerkrachten helpen probleemgevallen vlugger te signaleren en samen op te vangen. Het leerproces kan zo vergemakkelijken.
  • Ouders die betrokken worden bij de school werken ook thuis onderwijsondersteunend. Thuis- en schoolcultuur worden op elkaar afgestemd. Dat zorgt uiteindelijk ook voor betere resultaten van de kinderen.
  • Ouders kunnen het leerproces daadwerkelijk ondersteunen (leesmoeders, hulp bij uitstappen, zwemvaders).
  • Ouders zorgen via de ouderraad voor extra-mankracht (bij allerhande feesten) en inkomsten.

Wat kan de school aan de ouders bieden?

  • Scholen kunnen ouders informeren over onderwerpen als faalangst, pesten, omgaan met moeilijke kinderen, taalontwikkeling, studierichtingen Zo ondersteunen ze ouders als de eerste opvoeder van hun kind.
  • Scholen kunnen ouders uitnodigen om mee te doen met activiteiten in en buiten de klas. Leg de nieuwe rekenmethode op school uit. Vertel hoe ze hun kind kunnen helpen bij huiswerk. Scholen ondersteunen zo ouders als eerste leerkracht van hun kind.
  • Geef ouders een eigen plaats om met andere ouders, maar ook met leerkrachten én directie samen over de school te denken.

http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/participatie (9/5/2012)

“De betrokkenheid van ouders bij het schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen!” Ouders hebben er dus alle belang bij om het contact met de school warm te houden maar ook voor scholen is het belangrijk om op de best passende manier de communicatie met ouders aan te gaan. Dergelijke scholen willen ouders informeren, maar willen ook zelf door hen geïnformeerd worden. Scholen proberen ouders het schoolleven zo veel mogelijk actief te laten mee-maken en nodigen hen uit om op bezoek te komen, hun competenties te benutten, om initiatief te tonen, mee beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Dit doet de school omdat ze gelooft dat een actieve ouderparticipatie bijdraagt tot een krachtige leeromgeving die alle partijen ten goede komt.
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/nl/themas/participatie

Verwante begrippen‍

brede school, lokaal overlegplatform, diversiteit, gelijke onderwijskansen

Beeld

Ouderparticipatie1  
http://www.vrijeschoolapeldoorn.nl/uploads/ouderparticipatie1.jpg (19/6/2012)

Dossier ouderparticipatie in Klasse: http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/participatie (9/5/2012)

Een kijkwijzer voor scholen die met ouders willen werken rond onderwijs. Schoolopbouwwerk Brussel. http://www.kruispuntmi.be/uploadedfiles/VMC_Toolbox/Methodieken/Onderwijs/Kijkwijzer_ouderbetrokkenheid/kijkwijzer_ouderbetrokkenheid.pdf
(9/5/2012)

Kleuterparticipatie = ouderparticipatie, goede praktijkvoorbeelden.
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=kleuterparticipatie%20ouderparticipatie&source=web&cd=3&ved=0CFUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fold.turnhout.be%2Fdoc_dwl.php%3Fid%3D6698&ei=tMqvT5XmKoXU8QOHotXICQ&usg=AFQjCNEWiitMdQkPl-zOh-1jbFZ6hxXRfQ (13/05/2012)

http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/nl/themas/participatie

Search For a Wiki Page