Loading...
 

Activiteit

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Aangevuld door

Lieve Verheyden, KHLeuven, 28.05.2012 (LV1)

Definitie

Als we het woord 'activiteit' gebruiken, verwijzen we meestal naar die klasmomenten die een zekere planning, structuur of voorbereiding vereisen en niet naar alle momenten. Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen structurerende activiteiten en functionele activiteiten. Bij structurende activiteiten trekt de leid-st-er meer tijd uit om begrippen uit te diepen of vaardigheden te oefenen. Het gaat dus om begeleide activiteiten die stapsgewijs in de richting van een bepaald doel gestuurd worden. Bij functionele activiteiten houdt de leid-st-er in de eerste plaats rekening met de betekenis die de kleuters zelf aan de activiteiten hechten. Het gaat dus om activiteiten waarbij de kleuters meer zelfstandig bezig zijn en bepaalde doelen spelenderwijs aan bod komen.
VVKBaO (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. Brussel: CRKLKO.

Illustratie

Huishoudelijke activiteit

Opbouw van de activiteit
Er zijn vier fasen in een huishoudelijke activiteit:
1) De inleiding
2) De eigenlijke bereiding
3) Het eetmoment
4) Het opruimmoment en de vaat
De huishoudelijke activiteit kan voorafgegaan worden door een voorbereidende activiteit (verhaal, explo,...)
Coessens, M. (2012). Wereldoriëntatie 4. Vakdidactiek. Onuitgegeven cursus 2 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Wiskundige activiteit

Via zinvolle en veelzijdige activiteiten worden algemene doelen nagestreefd. Ze zijn altijd richtinggevend voor de wiskundige activiteiten die de leerkracht organiseert. Algemene doelen vormen de criteria voor de keuze van specifieke doelen en activiteiten.
De leerkracht streeft deze algemene doelen voortdurend na. Hij/zij kan niet bij iedere activiteit deze doelen betrekken maar bij een geheel van activiteiten moet dat wel het geval zijn. Deze doelen worden over een langere periode bereikt. Van in het kleuteronderwijs geeft de leerkracht een belangrijke aanzet door kleuters kansen te geven fundamentele ervaringen op te doen met wiskundige oriëntatie en initiatie. Veelal zijn die algemene doelen van wiskundeonderwijs geïntegreerd in meer algemene doelen van het basisonderwijs zoals denkontwikkeling en attitudevorming.
Merckx, A. (2012). Denkontwikkeling en wiskunde. Onuitgegeven cursus XX BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Wero-activiteiten

Daartoe doen we op school een aanbod dat we wereldoriëntatie noemen, en waarbinnen kinderen activiteiten kunnen ontplooien die hen in staat stellen :
-hun omgeving waar te nemen, te exploreren, te onderzoeken
-hun omgeving te ordenen en te duiden
-een aantal vaardigheden te verwerven om makkelijker om te gaan met zichzelf en de wereld
-een kritisch opbouwende houding te ontwikkelen tegenover zichzelf en hun omgeving.
Daarom is een uitnodigende omgeving ook zo belangrijk voor hun leren: materiaal waarbij zeer veel activiteiten mogelijk zijn en waarbij ze al hun zintuigen moeten gebruiken.Ontdekkende en onderzoekende activiteiten zijn daarbij onmisbaar als basis voor kennis, verwondering, een onderzoekende houding en een besef van zorg en verantwoordelijkheid voor jezelf, je medemens en je omgeving.
Een ontdektafel kan een alternatief vormen voor de traditionele waarnemingsactiviteit, zeker bij die onderwerpen die uitnodigen tot experimenteren en handelen. De kleuterleidster kan beslissen om na het spontane experimenteren de activiteit verder uit te bouwen met eigen inbreng en doelgerichte opdrachten. In zo’n situatie ondersteunt de kleuterleidster de inbreng van de kleuters en heeft zij/hij een eigen sturende inbreng (nieuwe ontdekkingen, ordening aanbrengen...).
Steeman, R. (2011-2012). Wereldoriëntatie 1. Onuitgegeven cursus 1 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

(LV1)
Je leert kleuters aanmoedigen en ondersteunen in hun groeiproces via spel en andere gerichte activiteiten. Je plant boeiende activiteiten zodat kleuters creatief en expressief leren omgaan met de wereld om zich. Dit alles leer je binnen de gebieden taal, wiskundige initiatie, muzikale en beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en wereldoriëntatie. Je verwerft er de nodige inhouden, je ontwikkelt de geschikte houdingen en de vaardigheden van een boeiende kleuterleraar.
http://lera.hogent.be/studeren/opl/kleuter.cfm (28.05.2012)

Search For a Wiki Page